Tietosuoja

Kalliola-konserniin kuuluvat Kalliola oy ja siihen kuuluva Kalliolan työterveys sekä Kalliolan Setlementti ry, Kalliolan Senioripalvelusäätiö sr ja Kiinteistö oy Kalliola (jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Kalliola”) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaiden yksityisyyttä.

Suuressa osassa palvelujaan Kalliola toimii henkilötietojen käsittelijänä. Näin on, mikäli asiakas käyttää Kalliolan palveluja kunnan tai muun viranomaisen lähettämänä esim. palvelusetelin tai maksusitoumuksen perusteella. Tällöin kunta tai viranomainen on rekisterinpitäjä ja Kalliola noudattaa sen kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja henkilötietojen käsittelijänä. Silloin myös tietopyynnöt ja muut tiedustelut yms. osoitetaan kunnan sosiaali- tai terveystoimelle tai viranomaisen tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle. Kalliola luovuttaa asiakkaan asiakastiedot rekisterinpitäjälle asiakassuhteen päätyttyä ja voi säilyttää niitä sen jälkeen, mikäli kunta, viranomainen tai laki niin edellyttää.

Osassa palvelujaan Kalliola toimii itse rekisterinpitäjänä:

– Asiakasrekisteri kattaa itse palvelunsa maksavat asiakkaat. Asiakkaisiinsa nähden Kalliolalla on asiakassuhteen perusteella oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja. Kalliola täydentää asiakkaan tietoja pääsääntöisesti häneltä itseltään saamilla tiedoilla siinä laajuudessa, että palvelu pystytään tuottamaan mahdollisimman laadukkaasti. Kalliola säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen päättymisen jälkeen korkeintaan kahden vuoden ajan.

 Opistorekisteri kattaa Kalliolan kansalaisopiston asiakkaat, opettajat sekä luokka- ja kokoustilojen vuokraajat. Kalliolalla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja opiston asiakkaisiin nähden asiakassuhteen perusteella ja opiston opettajiin nähden opetustyösuhteen perusteella. Kalliola täydentää tietoja pääsääntöisesti henkilöltä itseltään saamillaan tiedoilla siinä laajuudessa, että opetus- ja tilapalvelut pystytään tuottamaan mahdollisimman laadukkaasti ja turvallisesti. Kalliola säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen päättymisen jälkeen korkeintaan kahden vuoden ajan ja opettajien tietoja lain mukaisesti.

– Potilasrekisteri kattaa ne henkilöasiakkaat, jotka asioivat Kalliolan työterveydessä työnantajansa järjestämän työterveyshuollon asiakkuuden perusteella. Asiakkaisiinsa nähden Kalliolalla on asiakassuhteen perusteella oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja. Kalliolan työterveyden asiakkaan perustiedot tulevat hänen työnantajaltaan ja niitä täydennetään pääsääntöisesti vain asiakkaan itsensä antamilla tiedoilla siinä laajuudessa, että palvelu pystytään tuottamaan mahdollisimman laadukkaasti. Tietoja käsittelevät Kalliola oy:n palveluksessa olevat terveydenhuollon ammattilaiset. Kalliola säilyttää henkilötietoja terveydenhuoltoa ja potilastietoja koskevien lakien mukaisesti.

– Sidosryhmärekisteri kattaa henkilöt, jotka ovat suostumuksellaan antaneet luvan Kalliolalle säilyttää heidän henkilötietojaan yhteistyöstä, toiminnasta tai tapahtumista tiedottamista ja muuta viestintää varten. Sidosryhmärekisterissä ovat tyypillisesti henkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu tässä tapauksessa henkilön antamaan suostumukseen, jonka hän voi halutessaan peruuttaa. Kalliola säilyttää tietoja, kunnes ne osoittautuvat vanhentuneiksi tai kunnes suostumus mahdollisesti peruutetaan.

– Vapaaehtoisrekisteri koostuu henkilöistä, jotka ovat halunneet vapaaehtoisiksi mukaan Kalliolan toimintaan. Vapaaehtoisrekisterissä on tyypillisesti henkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdessä tehtyyn sopimukseen. Vapaaehtoinen voi halutessaan poistaa tietonsa rekisteristä. Kalliola säilyttää henkilötietoja sopimuksen voimassaoloajan.

Lisäksi Kalliola lähettää 2–5 kertaa vuodessa Kalliolan palveluja tai tapahtumia koskevaa viestintää sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden päättäjille ja vaikuttajille. Tällöin käytetään väliaikaista kampanjarekisteriä, jossa on henkilön nimi ja yhteystiedot ja jota koskevien henkilötietojen käsittelyn peruste on yritys-, virkamies- tai järjestöpäättäjän työtehtävä ja/tai vastuualue organisaatiossaan. Tarkemmat tiedot kampanjarekisteristä ilmenevät sen avulla lähetetystä viestistä, jossa on myös ohjeet siitä, miten henkilö voi kieltää Kalliolaa lähettämästä hänelle lisää ko. viestintää.

Henkilön kuuluessa Kalliolan ylläpitämään rekisteriin mahdolliset tietopyynnöt ja suostumusten peruutukset yms. osoitetaan Kalliolalle. Kalliola ei rekisterinpitäjänä luovuta tietoja eteenpäin kolmannelle osapuolelle (ellei laista tai sopimuksista muuta johdu) eikä säilytä tai siirrä tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Ennen tietojen hävittämistä tiedot saatetaan anonymisoida tilastollisia ja tutkimuksellisia tarkoituksia varten siten, että anonymisoitujen tietojen perusteella ei voida tunnistaa ketään henkilöä.

Kalliola säilyttää kaikkia henkilötietoja tietoturvallisessa asiakastietojärjestelmässä, johon pääsy on ainoastaan Kalliolan henkilöstöllä. Pääsy on suojattu sekä teknisin että organisatorisin keinoin. Kalliola henkilöstö on koulutettu ja koulutetaan jatkuvasti huolehtimaan tietosuojasta. Sitoutuminen tietosuojaan on osa Kalliolan henkilöstön työsuhteen ehtoja.

Asiakkaalla on oikeus pyytää Kalliolaa kertomaan, mitä tietoja sillä on asiakkaasta. Osassa palveluja asiakas myös osallistuu itse omien tietojensa täydentämiseen.

Tietosuojaa ja omia tietojaan koskevissa asioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä Kalliolan tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuojavastaava@kalliola.fi. Tietosuojavastaavalta saa myös pyydettäessä Kalliolan eri palveluiden tietosuojaselosteet sekä tietoa asiakkaan oikeuksista omiin tietoihinsa.

Kalliola pyytää huomioimaan, että sillä on velvollisuus tunnistaa tietopyynnön esittäjä luotettavasti. Tietopyynnön esittäjän tulee varautua saapumaan Kalliolan toimitiloihin voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen kanssa.

Kalliolan omat julkiset verkkopalvelut sijaitsevat osoitteissa www.kalliola.fi ja www.setlemettitalo.fi. Verkkopalveluita käytettäessä ne tallettavat käyttäjän laitteelle evästeitä, joiden avulla voidaan analysoida sivuston käyttöä tilastollisin menetelmin ja kohdentaa viestintää sivustolla käynnin perusteella yksittäistä käyttäjää tunnistamatta. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö tai poistaa evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Palvelut on suunniteltu siten, että ne toimisivat myös ilman evästeitä, mutta niiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen.

Lisäksi Kalliola julkaisee sisältöjä sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa. Kullakin sosiaalisen median kanavalla on omat käyttöehtonsa ja käyttäjäkohtaiset asetuksensa, joiden avulla käyttäjä voi itse säädellä, mitä tietoja hänestä kerätään ja mahdollisesti luovutetaan eteenpäin. Em. käyttöehtojen ja käyttäjäkohtaisten asetusten puitteissa Kalliola kerää eri sosiaalisen median kanavissa tietoa sellaisista käyttäjistä, jotka ovat kiinnostuneita tai voisivat hyötyä Kalliolan eri palveluista ja kohdistaa heille Kalliolan palveluista kertovaa viestintää.

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut ja palautteet osoitteeseen:

Kalliolan Setlementti ry / Kalliola oy / Kalliolan Senioripalvelusäätiö sr / Kiinteistö oy Kalliola

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava(at)kalliola.fi
Sturenkatu 11
00510 Helsinki

Tilaa uutiskirje

Tilaa Kalliolan uutiskirje ja lähetämme sinulle ajankohtaista tietoa toiminnastamme sekä tapahtumistamme.